Fresh Music for Rotten Vegetables — INTERTEKST ASTRONAVTKA KOZMONAVTKA with Theremidi Orchestra

By Karl Heinz Jeron • 24 Mai 2013

Astrophoness with Theremidi Orchestra as a part of INTERTEKST ASTRONAVTKA KOZMONAVTKA, tribute to Sunita Williams, KSEVT, Vitanje